Bardzo ważną sprawą jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą to zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.


Według nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), które weszło w życie 30 czerwca 2010 r. instrukcja musi zawierać:

1.     warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2.     określenie wyposażenia w wymagane:

a.     urządzenia przeciwpożarowe,

b.    gaśnice

i sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym;

3.     sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4.     sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5.     warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6.     sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z:

a.     przepisami przeciwpożarowymi,

b.    własną treścią;

7.     zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8.     plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących przede wszystkim:

a.     powierzchni budynku,

b.    wysokości budynku,

c.     liczby kondygnacji budynku,

d.    odległości od obiektów sąsiadujących,

e.     parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

f.      występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej (strefach pożarowych),

g.    kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

h.    lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

i.      podziału obiektu na strefy pożarowe,

j.      warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

k.     miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

l.      wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

m.   hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

n.    dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

 

Aktualizacja instrukcji

Istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji:

 

·         co najmniej raz na 2 lata,

·         po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej

(§ 6 ust. 7 nowego rozporządzenia).

Kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana?

Warto również wiedzieć, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

·         kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,

·         kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;

·         powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2

(§ 6 ust. 8 pkt 1-3 nowego rozporządzenia).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych (§ 6 ust. 9 nowego rozporządzenia).

 

Aktualizacja instrukcji

Istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji:

 

·         co najmniej raz na 2 lata,

·         po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej

(§ 6 ust. 7 nowego rozporządzenia).

Kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana?

Warto również wiedzieć, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

·         kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,

·         kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;

·         powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2

(§ 6 ust. 8 pkt 1-3 nowego rozporządzenia).


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych (§ 6 ust. 9 nowego rozporządzenia).