Wypadek przy Pracy

Opolskie Centrum BHP oferuje Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej zgodnie z prawem.

 

 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie ,wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • popodczas lub związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • popodczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy ,w zakresie uprawnienia do świadczeń  określonych w ustawie traktuje się wypadek ,któremu  pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej do miejsca delegowania, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika ,które nie zostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

Rodzaje wypadków

 

1.Śmiertelny  wypadek przy pracy – śmierć w wyniku wypadku następuje w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku.

2.Ciężki wypadek przy pracy – to taki wypadek, który powoduje ciężkie uszkodzenie ciała np., utratę wzroku, słuchu mowy, zdolności rozrodczej lub innego uszkodzenia ciała albo rozstrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje organizmu. Ciężkie uszkodzenie ciała, to także zagrażająca życiu lub nieuleczalna choroba ,trwała choroba psychiczna , całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

3.Lekki wypadek przy pracy –każdy inny wypadek niewyczerpujący znamion wypadku śmiertelnego lub ciężkiego.

4.Zbiorowy wypadek przy pracy –zdarzenie wypadkowe , w wyniku którego poszkodowane są co najmniej 2 osoby.

 

Wypadek w Drodze do Pracy lub z Pracy

Wypadek w drodze  do pracy lub z pracy , jest to zdarzenie nagłe , wywołane przyczyną zewnętrzną które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia ,jeżeli droga ta była najkrótszą i nie została przerwana .Jednak uważa się ,że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo, że droga została przerwana, jeżeli  przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas  nie przekraczał granic potrzeby a także wówczas ,gdy droga , nie będąc drogą najkrótszą , była dla ubezpieczonego , ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza.

Ustalanie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku wg wzoru  karty wypadku.

 

Kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach :

- jeden otrzymuje poszkodowany lub członek rodziny,

- drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.


Zgodnie z przyjętą Ustawą  od 1 stycznia 2003r wypadki w drodze do pracy lub z pracy zostały wyłączone z systemu świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego a włączone do świadczeń z ubezpieczenia rentowego i chorobowego.

 

 

Postepowanie powypadkowe

Z zaistnieniem w zakładzie pracy wypadku wiążą się obowiązki, określone w rozporządzeniu

w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Pracodawca z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym ma obowiązek: 

 • udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy,
 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zawiadomić o wypadku właściwego inspektora pracy i prokuratora (wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny),
 • powołać zespół powypadkowy,
 • ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
 • określić wnioski i środki profilaktyczne,
 • sporządzić i zatwierdzić protokół powypadkowy,
 • doręczyć protokół powypadkowy właściwemu inspektorowi pracy,
 • zarejestrować wypadek w rejestrze wypadków lub karcie wypadku,
 • sporządzić statystyczną kartę wypadku GUS, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

 

Obowiązek zawiadomienia o wypadku ma poszkodowany  – jeżeli stan zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować swojego przełożonego.

Również każdy pracownik jest zobowiązany zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo o  zagrożeniu  zdrowia lub życiu ludzkiego.

 

Zawiadomienie o wypadku składamy do Inspektora BHP.   Wypadki śmiertelne , ciężkie i  zbiorowe muszą być zgłoszone natychmiast do Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury.                                                                                                                                                             

 

Po wypadku w zakładzie pracy należy  powołać zespół powypadkowy w składzie dwuosobowym.

Zespół powypadkowy jest zobowiązany:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku , stanu technicznego urządzeń,
 • przesłuchać poszkodowanego, jeżeli stan jego  zdrowia na to pozwala,
 • przesłuchać świadków wypadku,
 • zgadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności ,które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 • w razie potrzeby zasięgnąć opinii lekarza lub innych specjalistów.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy. Okres ten może być przekroczony wyłącznie, gdy zachodzą istotne przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu.

Z treścią protokołu powypadkowego zapoznaje się poszkodowanego pracownika , wobec braku zastrzeżeń , protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca w ciągu 5 dni od jego sporządzenia.

Zatwierdzony  protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie dostarcza poszkodowanemu, pouczając go o sposobie i trybie odwołania.